Minggu, 25 Agustus 2013

BACAAN DO'A SESUDAH SHOLAT


BACAAN DO'A SESUDAH SHOLAT

Assallammu'allaikum.Wr.Wb.
Teman....jika kita selesai sholat,  baik yang wajib maupun yang sunnah....ada baiknya kita berdo'a untuk memohon apapun keinginan kita hanya kepada Alloh SWT...nahh dibawah ini ada tuntunan beberapa do'a sesudah sholat,  ada baiknya kita menyimak dan mengamalkannya, sekalian ada kaitannya dengan artikel sebelumnya "Do'a Harian" yang telah dimuat.

Bahkan ada fenomena Awan Berdo'a seperti dibawah ini yang terjadi pada tanggal 2 April 2013, jadi alampun selalu memanjatkan do'a....apalagi kita manusia sebagai mahluk yang berakal.
Bacaan Lima
1. Syahadat (Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaah, Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah )
2. Ta’audz (A’uudzu Billaahi Minasy-Syaithaanir-Rajiim)
3. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un
4. Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-‘Aliyyil-Azhiim
5. Allaahu Akbar, 3x

Do’a lengkap sesudah Sholat
Syahadat
Ta'audz + Al-Fatihah
Astaghfirullaahal-‘Azhiim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwal-Hayyul-Qayyuum, Wa Atuubu Ilaiih, 3x
Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyii Wa
Yumiitu Wa Huwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qadiir, 3x
Subhanal Malikil Ma'budi, Subhanal Malikil Maujudi, Subhanal Malikil Hayyil Lazi, Laa Yanamu Wala Yamuttu, Wala Yafuutu Abadan Subhun Qudusun Rabbunaa Wa Rabbul Malaikati Warruuh, Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar , Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-‘Aliyyil-Azhiim

Takbir lengkap:
Allaahu Akbar, 3x, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar Walillahilhamdu, Allaahu Akbar Kabiiraw Wal-Hamdu Lillaahi Katsiiraw Wa Subhaanallaahi Bukrataw Wa Ashiilaa. Laa Ilaaha Illallaahu Walaa Na'budu Illaa Iyyahu Mukhlishiina Lahuddiinna Walau Karihal Kaafirun, Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu, Shadaqa Wa'dahu Wanashara 'Abdahu Wa-A'azzajundahu Wahazamal Ahzaaba Wahdahu, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allahu Akbar Walillaahil Hamdu
Subhaanallahi, 33x
Al-Hamdu Lillahi, 33x
Laa Ilaaha Illallaahu, 33x
Allaahu Akbar, 33x
Istighfar, 33x (Astaghfirullaahal-‘Azhiim)
A’uudzu Billaahi Minasy-Syaithaanir-Rajiim. Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Al-Hamdu Lillaahi Rabbil-‘Aalamiin, Hamdan Na’iimiin, Hamdan Syakiiriin, Hamday Yuwaafii Ni’amahu Wa Yukaafii Maziidah. Yaa Rabbanaa Lakal-Hamdu, Wa Laa Ka Syukru, Kamaa Yambaghii Li Jalaali Wajhika Kariim Wa Azhiimi Sulthaanik
Shalawat lengkap:
Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadiw Wa'alaa Aali Sayyidinaa Muhammadin. Kamaa Shallaita 'Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim. Wa Baarik 'Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Muhammad. Kamaa Baarakta 'Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim. Fil-'Aalamiina Innaka Hamiidum Majiid
Allahumma Innaa Nas'aluka Ridhoka Wal Jannah, Wanaa'uudzu Bika Ming Sakhatika Wannari,
Allahumma Innaaka Afuwwun Karimun, Tuhibbul Afwa Fa'fu Ana Yaa Kariim
Allaahumma Antas-Salaamu Wa Minkas-Salaamu, Wa Ilaika Ya'uudus-Salaamu, Fa Hayyinaa Rabbanaa Bis-Salaami, Wa Adkhilnal-Jannata Daaras-Salaami, Tabaarakta Rabbanaa Wa Ta'aalaita Yaa Dzal-Jalaali Wal-Ikraam

Do’a Tolak Bala:
Allahumma Sif Anna Minal Balaa-I Wal Wabaa-I Ma Laa Yaksyifuha Ghairuk
Allahummas Rif Annaa Minal Balaa-I Wal Wabaa-I Ma Laa Yaksyarifuha Ghairuka
Allahumad Fa'annaa Minal Balaa-I Wal Wabaa-I Malaa Yadfauha Ghairuka
Yaa Daadi Ala Balaa-I Yaa Allaahu
Ya Daa-Fi Al Balaa-I Yaa Rohmanu
Ya Daa-Fi Al Balaa-I Yaa Rohiimu
Idfa' Annaa Kulla Balaa-I Dunyaa Wabalaa Il Aakhirat, Waa Syarraddun-Yaa Wasyarral Akhiroh, Wamin Aduwwin Minal Insaan Wal Jin, Waminassyaitani Wal Iblis, Wamaa Yathiru Minal Hawa-I, Wama Yanzilu Manissama-I, Wama Yakhruju Minal Ardi, Birahmatika Ya Arhamarrohimin, Washalallahu Alaa Saiyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Waash Habihi Ajmain Wal Hamdulillahi Robbil 'Alamiin
Allahummaftah 'Alaina Abwaa Bal Khairi
Wa Abwaabal Barakati
Wa Abwa Banni'mati
Wa Abwa Barrizqi
Wa Abwaa Bal Quwwati
Wa Abwaabas Shihhah
Wa Abwaabas Salaamah
Wa Abwaabal Jannah
Allahumma 'Aafinaa Ming Kulli Balaa-Iddunya
Wa Adzaabil Aakhirah
Wash Rif Annaa Bihaqqil Qur'anil 'Adzhiim
Wa Nabiyyikal Karim Syaraddunyaa Wasyarral Akhirah Ghofarallahu Naa
Wa Lahum Birahmatika Yaa Arhamarraahimin
Allahhuma Innaa Nas Aluka Imanan Daiman
Wanas Aluka Qalban Khosyi'an
Wanas Aluka Ilaman Naafi'aa
Wanas Aluka Yaqiinan Shaadiqon
Wanas Aluka Amalan Shalihaan
Wanas Aluka Diinan Qayyimaan
Wanas Aluka Khairab Katsyiraan
Wanas Aluka Afwa Wal 'Aafiyah
Wanas Aluka Tamaamal 'Aafiyah
Wanas Aluka Syukro 'Alal 'Aafiyah
Wanas Aluka Ghinaa 'Anin Naas
Allaahumma Rabbanaa Taqabbal-Minnaa Shalaatanaa, Wa Shiyaamanaa, Wa Qiyaamanaa,
Wa Rukuu’anaa, Wa Sujuudanaa, Wa Takhasysyu'anaa, Wa Tadarru'anna, Wa Ta’abbudanaa, Wa Tammim Taqshiiranaa Ya Allaah
Allahumma A’innaa ‘Alaa Dzikrika Wa Syukrika Wa Husni Ibaadatik
Rabbanaa Laa Tu’aakhidznaa In Nasiinaa Au Akhtha’naa
Rabbanaa Wa Laa Tahmil-Alainaa Ishran Kamaa Hamaltahuu ‘Alal-Ladziina Min Qablinaa
Rabbanaa Wa Laa Tuhammilnaa Maa Laa Thaaqata Lanaa Bihi, Wa’fu ‘Annaa, Waghfir Lanaa,
Warhamnaa, Anta Maulaanaa Fanshurnaa ‘Alal-Qaumil-Kaafiriin

Do’a Selamat:
Allaahumma Innaa Nas’aluka Salaamatan Fid-Diin
Wa ‘Aafiyatan Fil-Jasadi
Wa Ziyaadatan Fil-‘Ilmi
Wa Barakatan Fir-Rizqi
Wa Taubatan Qablal-Mauut
Wa Rahmatan ‘Indal-Mauut
Wa Magfiratam Ba'dal Mauut
Allaahumma Hawwin 'Alainaa Ya Allaah Fii Sakaraatil-Mauut
Wan-Najaata Minan-Naar
Wal-‘Afwa ‘Indal-Hisaab

Rabbaana Laa Tuzigh Quluubanaa Ba'da Idz Hadaitanaa Wahab Lanaa Min Ladunka
Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab
        Rabbanaghfir Lanaa Wa Li Waalidiinaa, Wa Li Jamii’il-Muslimiina Wal-Muslimaati, Wal- Mu’miniina Wal-Mu’minaati, Al-Ahyaa’i Minhum Wal-Amwaat, Innaka ‘Alaa Kulli Sya’in Qadiir  
Rabbanaa Hab Lanaa Min Azwaajinaa Wa Dzurriyyaatina Qurrata A’yuniw Waj’alnaa Lil- Muttaqiina Imaamaa
Rabbanaa Zhalamnaa Anfusanaa Wa In Lam Taghfir Lanaa Wa Tarhamnaa Lanakuunanna Minal-Khaasiriin

Rabbanaa Aatinaa Fid-Dun-Yaa Hasanatan Wa Fil-Aakhirati Hasanatan Wa Qinaa ‘Adzaaban-Nar

Allaahummaghfir Lanaa, Dzunuubanaa Wa Kaffir ‘Annaa Sayyi’aatinaa Wa Tawaffanaa Ma'al- Abraar

Rabbij’alnii Muqiimash-Shalaati Wa Min Dzurriyyatii Rabbanaa Wa Taqabbal Du’aa
Wa Adkhilnal-Jannata Ma’al-Abraar, Yaa ‘Aziizu Ya Gaffaaru Yaa Rabbal-‘Aalamiin

Subhaana Rabbika Rabbil-'Izzati 'Ammaa Yashifuun, Wa Salaamun 'Alal-Mursaliina Wal- Hamdu Lillaahi Rabbil-'Aalamiin

Amiin
Al-Fatihah


Bacaan setelah Tahajud 4 raka’at pertama
1. Bismillahir Rahmannir Rahiim
2. Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, Allahu Akbar
3. Fadlan Minallahu Wa Ni’matan, Wa Maghfiratan, Wa Rahmah
4. Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyii Wa Yumiitu Wa Huwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qadiir
5. Shalawat Nabi Saw:
*      Allaahumma Shalli ‘Alaa Muhammad
*      Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad
*      Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad, Wahabibina, Wa Syafi’ina, Wa
Maulana, Muhammadin, Wa‘Ala Alihi, Wa Shohbihi Ajmain
6. Allahumma Innaa Nas'aluka Ridhoka Wal Jannah Wanaa'uudzu Bika Ming Sakhatika
Wannari
7. Allahhumma Innaaka Afuwwun Karimun, Tuhibbul Afwa Fa'fu Ani Jamii’an Muslimiina
Wal-Muslimaati, Birahmatika Ya Arhamarrohimin


Bacaan setelah Tahajud 4 raka’at kedua

1. Bismillahir Rahmannir Rahiim
2. Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, Allahu Akbar
3. Subhanal Malikil Ma'budi, Subhanal Malikil Maujudi, Subhanal Zil Izati Wal Azhomati, Wal Qudrotihi, Wa Hayibatihi, Wal Suthon, Wal Ala’i, Wal Kibriati, Wa Jalali, Wal Jama’i, Wala Yamuttu, Wala Yafuutu Abadan Subuhun Qudusun Rabbunaa Wa Rabbul Malaikati Warruuh, Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu Wallahu Akbar. Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-‘Aliyyil-Azhiim
Bacaan setelah Witir
1. Bismillahir Rahmannir Rahiim
2. Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, Allahu Akbar
3. Takbir, 33x (Allaahu Akbar, 3x, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar
Walillahilhamdu)
4. Doa Jagad Buana (dibaca juga setiap setelah sholat apapun)
• Ya Allah, apapun ibadah yang kami kerjakan, jadikanlah sebagai tanda bakti &
syukur kami kepadaMu
• Ya Allah, kami yang saat ini masih dititipi & dikehendaki dengan kehidupan selama di dunia ini, semoga Ya Allah, Engkau memberikan segala kecukupan dari apa yang kami butuhkan
• Ya Allah, berikanlah kepada kami kesenangan di dunia & kesenangan di akhirat,
dan jadikanlah kami menjadi ahli surgaMu & jauhkanlah kami dari api nerakaMu

Bacaan setelah Ashar (minimal dibaca 1x dalam sehari)
1. Takbir, 33x (Allaahu Akbar, 3x, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar
Walillahilhamdu)
2. Subhanal Malikil Ma'budi, Subhanal Malikil Maujudi, Subhanal Malikil Hayyil Lazi, Laa Yanamu Wala Yamuttu, Wala Yafuutu Abadan Subhun Qudusun Rabbunaa Wa Rabbul Malaikati Warruuh, Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu Wallahu Akbar.
3. Subhanallahi Adadama Kholaqol Fisama’I, Wa Subhanallahi Adadama Kholaqol Fil Ardi, Wa Subhanallahi Baina Dzalika, Wa Subhanallahi Adada Wal Kholiqu, Wallahu Akbar Mitslu Dzalik, Walhamdulillahi Mitslu Dzalik, Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahi Mitslu Dzalik, Laa Ilaaha Illallaah Mitslu Dzalik
4. Subhaanallahi, 33x
5. Al-Hamdu Lillahi, 33x
6. Laa Ilaaha Illallaahu, 33x
7. Allaahu Akbar, 33x
8. Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyii
Wa Yumiitu Wa Huwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qadiir
9. Shalawat Nabi SAW:
*      Allaahumma Shalli ‘Alaa Muhammad
*      Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad
*      Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad, Wahabibina, Wa Syafi’ina, Wa
Maulana, Muhammadin, Wa‘Ala Alihi, Wa Shohbihi Ajmain
10. Istighfar, 33x (Astaghfirullaahal-‘Azhiim)
11. Astaghfirullaahal-‘Azhiim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwal-Hayyul-Qayyuum, Wa Atuubu Ilaiih, Taubatan Abdi Zholimin Layamliku Linafsihi Dhorron Wala Naf’an Wala Mautan Wal Hayatan Wala Nusuro
12. Doa Nabi Yunus AS:
• Laa Ilaaha Illa Anta Subhannaka Ini Kuntum Minal Dzalimin
13. Doa minta ampunan
14. Doa Jagad Buana
15. Doa Arwah
• Contoh: Wa Kusyuson Illa Ruhi “Nama” bin/binti “Nama Orang Tua”Doa Sesudah Shalat Wajib
Setelah shalat wajib lima kali sehari, kita melakukan dzikir dan wirid, kemudian memanjatkan doa.
Tidak ada ketentuan pasti, doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Akan tetapi, doa-doa berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya:

1. Mohon keteguhan iman di hati:
Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab.
Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu.  Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia.
2. Mohon kesabaran:
Rabbanaa afighh ‘alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alal-qaumil-kaafiriin.
Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir.
3. Mohon dimatikan dalam keadaan baik:
Rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa.  Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma’al abraar.  Rabbanaa wa aatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-mii’aad
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!” Maka kami pun beriman.  Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian.  Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu.  Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak.  Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji.
4. Mohon terhindar dari siksa neraka:
Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah, wa maa lizhzhaalimiina min anshaar.
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka telah Engkau hinakan dia, dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim.
5. Mohon terjau dari godaan setan:
Wa qurrabbi a’uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa a’uudzu bika rabbii ayaahdhuruun.
Wahai Tuhan, aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya.
6. Mohon dikaruniai keturunan yang baik:
Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yuniw-waj’alnaa lil-muttaqiina imaamaa
Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa


Demikian beberapa do'a sesudah sholat, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Alloh SWT.. Amin YRA.

Semoga Bermanfaat..yaaa...

Arrayhan


dikumpulkan dari beberapa sumber

0 comments:

Posting Komentar

Ditunggu komentarnya yaa...teman..!